ความรุนแรงและการยุยง


รายละเอียดนโยบาย เวอร์ชั่นปัจจุบัน

เหตุผลสำหรับนโยบาย

เรามุ่งหวังที่จะป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตจริงซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่อยู่บน Facebook ถึงเราจะเข้าใจว่าโดยทั่วไปแล้วผู้คนมักแสดงความไม่พอใจหรือความเห็นต่างโดยใช้ถ้อยคำที่มีเนื้อหาข่มขู่หรือเรียกร้องให้เกิดความรุนแรงในเชิงไม่จริงจัง เราจะยังคงลบภาษาที่ยุยงหรือส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงขึ้นจริง เราจะลบเนื้อหา ปิดใช้งานบัญชี และทำงานร่วมกับฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเมื่อเชื่อว่ามีความเสี่ยงจริงที่จะเกิดอันตรายต่อร่างกายหรือมีภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของสาธารณะโดยตรง เรายังพยายามพิจารณาภาษาและบริบทเพื่อแยกแยะข้อความตามอารมณ์เหล่านั้นออกจากเนื้อหาที่จะส่งผลให้เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของสาธารณะหรือส่วนบุคคลที่มีเหตุให้เชื่อถือได้ ในการตัดสินว่าภัยคุกคามมีเหตุให้เชื่อถือได้หรือไม่นั้น เราอาจพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย เช่น ข้อมูลของบุคคลที่แสดงต่อสาธารณะและความเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางร่างกายของบุคคลนั้น

ในบางกรณี เราเห็นการข่มขู่ที่มีเจตนาหรือมีเงื่อนไขมุ่งเป้าไปที่ผู้ก่อการร้ายและผู้กระทำความรุนแรงอื่นๆ (เช่น “ผู้ก่อการร้ายสมควรถูกฆ่า”) ซึ่งเราจะถือว่าการข่มขู่เหล่านั้นไม่น่าเชื่อถือและไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะให้เชื่อถือได้

ห้ามโพสต์เนื้อหาต่อไปนี้

การข่มขู่คุกคามที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิต (และความรุนแรงระดับสูงในรูปแบบอื่นๆ) และการยอมรับต่อความรุนแรงในอดีตซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้คนหรือสถานที่ต่างๆ โดยที่การข่มขู่คุกคามมีนิยามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

 • ข้อความที่แสดงเจตนาจะก่อความรุนแรงระดับสูง ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่มีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเป้าหมายและ/หรือมีภาพของอาวุธหรือวิธีการเพื่อแสดงถึงความรุนแรง
 • การเรียกร้องให้ใช้ความรุนแรงระดับสูง ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่ไม่ได้ระบุเป้าหมายแต่มีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเป้าหมายและ/หรือมีภาพของอาวุธหรือวิธีการที่แสดงถึงความรุนแรง
 • ข้อความที่สนับสนุนความรุนแรงระดับสูง
 • ข้อความที่สร้างแรงจูงใจหรือมีเงื่อนไขให้ก่อความรุนแรงระดับสูง
 • ข้อความที่แสดงการยอมรับต่อการก่อความรุนแรงระดับสูง ยกเว้นในกรณีที่ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ในบริบทของการไถ่โทษ การป้องกันตนเอง หรือกรณีที่ความรุนแรงระดับสูงนั้นฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย ทหาร หรือบุคลากรด้านความมั่นคงของรัฐเป็นผู้กระทำ

เนื้อหาที่ร้องขอ เสนอ หรือยอมรับข้อเสนอการให้บริการก่อความรุนแรงระดับสูง (เช่น นักฆ่ารับจ้าง ทหารรับจ้าง นักลอบสังหาร การขริบอวัยวะเพศหญิง) หรือผลักดันให้มีการใช้บริการเหล่านี้

การยอมรับ, ข้อความแสดงเจตนาหรือการผลักดัน, การเรียกร้องให้ดำเนินการ หรือข้อความสร้างแรงจูงใจหรือมีเงื่อนไขให้ลักพาตัวหรือพรากตัวเป้าหมาย หรือที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือผลักดันให้มีการลักพาตัวหรือการพรากตัวไป

เนื้อหาที่แสดงถึงการลักพาตัวหรือการพรากตัว หากเห็นชัดว่าเนื้อหาไม่ได้แชร์โดยเหยื่อหรือครอบครัวของเหยื่อเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือแชร์เพื่อจุดประสงค์ด้านการให้ข้อมูล การประณาม หรือการสร้างความตระหนักรู้

การข่มขู่คุกคามถึงความรุนแรงระดับสูงโดยใช้รูปภาพที่สร้างขึ้นหรือดัดแปลงขึ้นทางดิจิทัลเพื่อมุ่งเป้าโจมตีผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยอาวุธ วิธีการที่รุนแรง หรือการตัดอวัยวะ การข่มขู่คุกคามที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง (ความรุนแรงระดับปานกลาง) และการยอมรับต่อความรุนแรงในอดีตซึ่งมุ่งไปที่บุคคลทั่วไป, บุคคลหนึ่งๆ ที่ไม่ระบุชื่อ, บุคคลสาธารณะที่เป็นผู้เยาว์, บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง โดยการข่มขู่คุกคามมีนิยามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

 • ข้อความที่แสดงเจตนาจะก่อความรุนแรง หรือ
 • ข้อความที่สนับสนุนความรุนแรง หรือ
 • การเรียกร้องให้ใช้ความรุนแรงระดับกลาง ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่ไม่ได้ระบุเป้าหมายแต่มีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเป้าหมาย หรือ
 • ข้อความที่สร้างแรงจูงใจหรือมีเงื่อนไขให้ก่อความรุนแรง หรือ 
 • ข้อความที่แสดงการยอมรับต่อการก่อความรุนแรงระดับกลาง ยกเว้นในกรณีที่ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ในบริบทของการไถ่โทษ การป้องกันตนเอง บริบททางด้านกีฬาต่อสู้ หรือกรณีที่ความรุนแรงระดับกลางนั้นมาจากฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย กองทัพ หรือบุคลากรด้านความมั่นคงของรัฐ

เนื้อหาเกี่ยวกับเป้าหมายอื่นๆ นอกเหนือจากบุคคลทั่วไป บุคคลสาธารณะที่เป็นผู้เยาว์ บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง และสิ่งใดๆ ที่มีเหตุให้เชื่อถือได้ดังต่อไปนี้

 • ข้อความที่แสดงเจตนาจะก่อความรุนแรง หรือ
 • การเรียกร้องให้ใช้ความรุนแรง หรือ
 • ข้อความที่สนับสนุนความรุนแรง หรือ
 • ข้อความที่สร้างแรงจูงใจหรือมีเงื่อนไขให้ก่อความรุนแรง

การข่มขู่คุกคามที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย (หรือความรุนแรงระดับต่ำรูปแบบอื่นๆ) กับบุคคลทั่วไป (ต้องมีการรายงานด้วยตนเอง) หรือบุคคลสาธารณะที่เป็นผู้เยาว์ โดยการข่มขู่คุกคามมีนิยามอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

 • บุคคลทั่วไป (ต้องมีชื่อและ/หรือใบหน้าที่ตรงกัน) หรือบุคคลสาธารณะที่เป็นผู้เยาว์ ซึ่งรวมถึง: 
  • ข้อความแสดงเจตนา การเรียกร้องให้ดำเนินการ การผลักดัน ข้อความที่สร้างแรงจูงใจหรือมีเงื่อนไขให้ก่อความรุนแรงระดับต่ำ 

คำแนะนำวิธีการผลิตหรือใช้อาวุธที่มีหลักฐานว่ามีเป้าหมายเพื่อทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต โดยใช้สิ่งต่างๆ ดังนี้ 

 • ถ้อยคำที่ระบุเป้าหมายนั้นอย่างชัดเจน หรือ
 • รูปภาพหรือวิดีโอที่แสดงหรือจำลองผลลัพธ์ท้ายสุด (การบาดเจ็บรุนแรงหรือการเสียชีวิต) อันเป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำ
 • เว้นเสียแต่ว่าถูกแชร์ในบริบทของศิลปะการป้องกันตัว เพื่อจุดประสงค์ในการฝึกทหาร วิดีโอเกมเชิงพาณิชย์ หรือการรายงานข่าว (โพสต์โดยเพจหรือมีโลโก้ข่าวติดอยู่ด้วย)

การให้คำแนะนำวิธีการผลิตหรือใช้วัตถุระเบิด เว้นแต่จะมีบริบทชัดเจนว่าเนื้อหานั้นมีจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอเกมเชิงพาณิชย์ มีจุดประสงค์เชิงวิทยาศาสตร์/เพื่อการศึกษาที่ชัดเจน เป็นพลุ หรือเพื่อการจับสัตว์น้ำโดยเฉพาะ) 

เนื้อหาใดๆ ที่มีข้อความแสดงเจตนา การเรียกร้องให้ดำเนินการ ข้อความที่มีเงื่อนไขหรือสร้างแรงจูงใจ หรือการผลักดันให้ใช้ความรุนแรงอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การบริหารจัดการการเลือกตั้ง หรือผลการเลือกตั้ง

ข้อความที่แสดงเจตนาหรือการผลักดัน การเรียกร้องให้ดำเนินการ หรือข้อความสร้างแรงจูงใจหรือมีเงื่อนไขให้นำเอาอาวุธไปยังสถานที่ต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงศาสนสถาน, สถานศึกษา, สถานที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับการนับคะแนนเสียงหรือบริหารจัดการการเลือกตั้ง) หรือสถานที่ที่มีสัญญาณชั่วคราวว่าความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงหรืออันตรายในชีวิตจริงได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นในกรณีต่างๆ เช่น กรณีที่รับทราบกันว่าจะมีการประท้วงและการประท้วงต่อต้านเกิดขึ้น หรือเกิดความรุนแรงที่จุดประท้วงในเมืองเดียวกันในช่วง 7 วันที่ผ่านมา รวมถึงการแสดงให้เห็นภาพอาวุธหรือวิธีการที่สื่อถึงความรุนแรงโดยมีเป้าหมายเป็นสถานที่เหล่านี้ 

ข้อความที่แสดงเจตนาหรือการสนับสนุน การเรียกร้องให้ดำเนินการ หรือข้อความสร้างแรงจูงใจหรือมีเงื่อนไขให้ใช้กำลังเพื่อเข้าไปยังสถานที่ต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงศาสนสถาน, สถานศึกษา, สถานที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับการนับคะแนนเสียงหรือบริหารจัดการการเลือกตั้ง) ซึ่งมีสัญญาณชั่วคราวว่าความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงหรืออันตรายในชีวิตจริงได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นในกรณีต่างๆ เช่น กรณีที่รับทราบกันว่าจะมีการประท้วงและการประท้วงต่อต้านเกิดขึ้น หรือเกิดความรุนแรงที่จุดประท้วงในเมืองเดียวกันในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

เราต้องการข้อมูลและ/หรือบริบทเพิ่มเติมในการบังคับใช้มาตรฐานชุมชนต่อไปนี้ 

ห้ามโพสต์เนื้อหาต่อไปนี้

 • การข่มขู่ที่รุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย
 • การข่มขู่ที่รุนแรงต่อผู้คนที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรม เราจะลบเนื้อหานี้ออกเมื่อเรามีเหตุผลให้เชื่อว่าเนื้อหาดังกล่าวมีเจตนาก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
 • ข้อความที่เป็นรหัสที่ไม่มีการกล่าวถึงวิธีการใช้ความรุนแรงหรือทำอันตรายอย่างชัดเจน แต่มีการเปิดเผยหรือบอกเป็นนัยเกี่ยวกับการข่มขู่คุกคาม โดย Meta จะใช้สัญญาณด้านล่างนี้เป็นเกณฑ์พิจารณาว่าในเนื้อหามีการข่มขู่คุกคามถึงอันตรายหรือไม่
 • มีการแชร์ในบริบทเพื่อตอบโต้ (เช่น การแสดงออกถึงความต้องการกระทำอันตรายต่อผู้อื่นเพื่อตอบสนองต่อความคับข้องใจหรือภัยคุกคามที่อาจมีอยู่จริง เป็นความเข้าใจ หรือเป็นการคาดการณ์)
 • อ้างอิงถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หรือเป็นเหตุการณ์สมมติ (เช่น เนื้อหาที่ข่มขู่คุกคามผู้อื่นด้วยการอ้างถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่รู้จัก โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ หรือในสถานการณ์สมมติ)
 • เรียกร้องให้มีการดำเนินการที่ข่มขู่คุกคาม (เช่น เนื้อหาที่เชิญหรือส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำอันตรายหรือเข้าร่วมการกระทำอันตรายนั้น)
 • บ่งชี้ถึงการล่วงรู้หรือแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นเสี่ยงจะได้รับอันตราย (เช่น เนื้อหาที่ระบุหรือแสดงการตระหนักรู้โดยนัยถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจทำให้การข่มขู่คุกคามว่าจะใช้ความรุนแรงต่อร่างกายเป็นที่เชื่อถือได้มากขึ้น โดยรวมถึงการสื่อโดยนัยว่าล่วงรู้ที่อยู่ของที่พักอาศัยของบุคคล สถานที่ทำงานหรือศึกษา เส้นทางการเดินทางในแต่ละวัน หรือตำแหน่งปัจจุบันของบุคคลนั้น)
 • บริบทในพื้นที่หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางยืนยันว่าข้อความที่พิจารณาอาจเป็นการข่มขู่คุกคามและ/หรือก่อให้เกิดความรุนแรงหรืออันตรายต่อร่างกายได้ทุกเมื่อ
 • ผู้ถูกข่มขู่คุกคามรายงานเนื้อหานั้นกับเรา 
 • การข่มขู่คุกคามผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมถึงข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งต่อบุคคลทั่วไปเมื่อรวมกับสัญญาณของความรุนแรงหรือบริบทเพิ่มเติมที่ยืนยันว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความรุนแรงอันใกล้หรืออันตรายต่อร่างกาย
 • ข้อความโดยนัยที่แสดงเจตนาหรือการสนับสนุน การเรียกร้องให้ดำเนินการ หรือข้อความสร้างแรงจูงใจหรือมีเงื่อนไขให้นำอาวุธไปยังสถานที่ต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงศาสนสถาน, สถานศึกษา, สถานที่เลือกตั้ง หรือสถานที่ที่ใช้สำหรับการนับคะแนนเสียงหรือบริหารจัดการการเลือกตั้ง (หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นดำเนินการในลักษณะเดียวกัน) นอกจากนี้ เรายังอาจจำกัดการเรียกร้องให้นำอาวุธไปยังสถานที่ต่างๆ ที่มีสัญญาณชั่วคราวเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นของความรุนแรงหรืออันตรายในชีวิตจริง ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นในกรณีต่างๆ เช่น กรณีที่รับทราบกันว่าจะมีการประท้วงและการประท้วงต่อต้านเกิดขึ้น หรือเกิดความรุนแรงที่จุดประท้วงในเมืองเดียวกันในช่วง 7 วันที่ผ่านมา 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะสำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า