นโยบายโฆษณาของ Facebook 30 ข้อ ที่ควรระวัง


นโยบายโฆษณาของ Facebook 30 ข้อ ที่ควรระวังเมื่อคุณจะต้องซื้อโฆษณาในเพจ Facebook ของคุณ คุณควรรู้ก่อนว่าเนื้อหาประเภทใดที่สามารถซื้อได้ และเนื้อหาประเภทใดที่ไม่สามารถซื้อได้ ในบทความนี้ นโยบายโฆษณาของ Facebook 30 ข้อเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ใช้ในการตรวจสอบและกำหนดโฆษณาของคุณ

1.มาตรฐานชุมชน

นโยบายโฆษณาจะต้องไม่ละเมิด มาตรฐานชุมชนของเรา โฆษณาบน Instagram จะต้องไม่ละเมิดแนวทางปฏิบัติของชุมชน Instagram และในส่วนของ Facebook ก็ต้องไม่ละเมิดกฎของ Facebook เช่นกัน

2.ผลิตภัณฑ์หรือบริการผิดกฎหมาย

นโยบายโฆษณาต้องไม่ก่อให้เกิด เอื้ออำนวย หรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โฆษณาที่มีการกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องไม่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือไม่ปลอดภัย หรือที่เป็นการหาประโยชน์ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือสร้างแรงกดดันอย่างไม่เหมาะสมต่อกลุ่มอายุเป้าหมาย

3.หลักปฏิบัติด้านการเลือกปฏิบัติ

นโยบายโฆษณาจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติต่อผู้คนอันเนื่องมาจากคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น เชื้อชาติ ชนชาติ สีผิว สัญชาติ ศาสนา อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เพศสภาพ สถานะสมรส ความพิการ สภาพทางการแพทย์ หรือสภาวะทางพันธุกรรม

Facebook ห้ามไม่ให้ผู้ลงโฆษณาใช้ผลิตภัณฑ์โฆษณาของเราในการเลือกปฏิบัติต่อผู้คน ซึ่งหมายความว่าผู้ลงโฆษณาจะต้องไม่ (1) ใช้เครื่องมือเลือกกลุ่มเป้าหมายของเราเพื่อ (ก) กำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้คนเฉพาะในการโฆษณาในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง (ดูนโยบายโฆษณา 7.1 ด้านการกำหนดเป้าหมาย) หรือ (ข) แยกบางกลุ่มคนออกจากการมองเห็นโฆษณาในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง หรือ (2) ใส่เนื้อหาที่เป็นการเลือกปฏิบัติลงในโฆษณา ผู้ลงโฆษณาอาจจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งห้ามการเลือกปฏิบัติ

4.ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

นโยบายโฆษณาต้องไม่โปรโมทการขายหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

5.ยาเสพติดและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย
โฆษณาต้องไม่โปรโมทการขายหรือการใช้ยาเพื่อผ่อนคลาย ยาตามใบสั่งแพทย์ หรือยาผิดกฎหมาย



6.ผลิตภัณฑ์เสริมที่ไม่ปลอดภัย

นโยบายโฆษณาต้องไม่โปรโมทการขายหรือใช้อาหารเสริมที่ไม่ปลอดภัย ตามดุลยพินิจของ Facebook แต่เพียงฝ่ายเดียว

7.อาวุธ กระสุน หรือวัตถุระเบิด

นโยบายโฆษณาต้องไม่ส่งเสริมให้มีการขายหรือใช้อาวุธ กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และต้องไม่ใช้โฆษณาอุปกรณ์ดัดแปลงอาวุธ

8.ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้ใหญ่

นโยบายโฆษณาต้องไม่โปรโมทการขายหรือการใช้สินค้าหรือบริการสำหรับผู้ใหญ่ ยกเว้นการโฆษณาการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด การโฆษณายาคุมกำเนิดต้องมุ่งไปที่คุณสมบัติการคุมกำเนิดของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่เรื่องความสนุกสนานทางเพศหรือการเสริมสมรรถภาพทางเพศ และต้องกำหนดเป้าหมายไปที่คนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

9.เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

นโยบายโฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ รวมถึงภาพโป๊เปลือย การแสดงให้เห็นบุคคลในท่าทางโจ่งครึ่มหรือสื่อไปในทางโป๊เปลือย หรือกิจกรรมที่ชี้นำหรือกระตุ้นทางเพศจนเกินควร

10.การละเมิดจากภายนอก

นโยบายโฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมไปถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นใด โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรายงานเนื้อหาที่คุณคิดว่าอาจฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของคุณ

11.เนื้อหาเร้าอารมณ์

นโยบายโฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่ทำให้ตื่นตระหนก สะเทือนอารมณ์ ดูหมิ่น หรือมีการใช้ความรุนแรงมากจนเกินไป

12.บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล

นโยบายโฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่แสดงหรือบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการแสดงหรือบ่งบอกทั้งทางตรงและทางอ้อมถึงเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ถิ่นกำเนิด ศาสนา ความเชื่อ อายุ รสนิยมทางเพศหรือเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ ความพิการ หรือสภาวะทางการแพทย์ (ได้แก่ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต) สถานะทางการเงิน สมาชิกภาพในสหภาพการค้า ประวัติอาชญากรรม หรือชื่อของบุคคล

13.เนื้อหาสร้างความเข้าใจผิดหรือเป็นเท็จ

นโยบายโฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาหลอกลวง เป็นเท็จ หรือสร้างความเข้าใจผิด รวมถึงการกล่าวอ้าง ข้อเสนอ หรือหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่หลอกลวง

14.เนื้อหาที่เป็นประเด็นถกเถียง

นโยบายโฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่ใช้ประเด็นทางการเมืองและสังคมซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันเพื่อประโยชน์ทางการค้า

15.หน้าเพจปลายทางที่ใช้งานไม่ได้

นโยบายโฆษณาต้องไม่นำผู้คนไปหน้าเพจปลายทางที่ใช้งานไม่ได้ รวมถึงเนื้อหาของหน้าเพจปลายทางที่ขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้ออกจากหน้านั้น

16.อุปกรณ์ที่คล้ายกล้องวงจรปิด

นโยบายโฆษณาจะต้องไม่โปรโมทการขายกล้องสอดแนม อุปกรณ์ติดตามโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์แบบซุกซ่อนที่คล้ายกล้องวงจรปิด

17.ไวยากรณ์และการดูหมิ่น

นโยบายโฆษณาต้องไม่มีถ้อยคำหยาบคายหรือไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ถูกต้อง จะต้องใช้สัญลักษณ์ ตัวเลข และตัวอักษรอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบของเรา หรือระบบบังคับใช้อื่นๆ

18.ฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่มีอยู่จริง

นโยบายโฆษณาต้องไม่มีรูปภาพที่แสดงถึงฟังก์ชันการใช้งานที่ไม่มีอยู่จริง

19.ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

นโยบายโฆษณาต้องไม่มีภาพ “ก่อนและหลัง” หรือภาพที่มีผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงหรือไม่น่าเป็นไปได้ เนื้อหาโฆษณาต้องไม่มีนัยหรือพยายามสร้างการรับรู้ตนเองในทางลบเพื่อโปรโมทรูปแบบการทานอาหาร การลดน้ำหนัก หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่นๆ

20.เงินกู้ด่วน การกู้ยืมเงินฉุกเฉิน และการให้หลักประกันการประกันตัว

นโยบายไม่อนุญาตให้โฆษณาโปรโมทเงินกู้ด่วน การจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า การให้หลักประกันเพื่อประกันตัว หรือเงินกู้ระยะสั้นอื่นๆ โดยประสงค์ให้นำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายจนกว่าจะถึงวันจ่ายค่าจ้างถัดไปของบุคคลนั้น

21.ธุรกิจเครือข่าย (MLM)

นโยบายโฆษณาที่โปรโมทโอกาสในการสร้างรายได้ต้องอธิบายถึงผลิตภัณฑ์และโมเดลธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และต้องไม่โปรโมทโมเดลธุรกิจที่นำเสนอการคืนทุนในเวลาสั้นๆ จากการลงทุนเพียงเล็กน้อย รวมถึงโอกาสของธุรกิจเครือข่าย (MLM)

22.การประมูลแบบครั้งละหนึ่งสลึง

นโยบายโฆษณาต้องไม่โปรโมทการประมูลแบบมีค่าธรรมเนียมสิทธิ์การประมูล (Penny Auction หรือ Bidding Fee Auction) หรือโมเดลธุรกิจอื่นที่คล้ายกันนี้

23.เอกสารปลอม

นโยบายโฆษณาจะต้องไม่โปรโมทเอกสารเท็จ เช่น วุฒิการศึกษาปลอม หนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองคนเข้าเมือง

24.เนื้อหาฉกฉวยโอกาสหรือคุณภาพต่ำ

นโยบายโฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่นำทางไปสู่เพจปลายทางนอกเว็บไซต์ที่มอบประสบการณ์ไม่คาดคิดหรือเป็นการรบกวน ซึ่งรวมถึงการนำเสนอโฆษณาในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น หัวเรื่องที่สื่อความเกินจริง และนำทางผู้ใช้ไปยังเว็บเพจปลายทางที่มีเนื้อหาจริงเพียงเล็กน้อย และมีแต่เนื้อหาโฆษณาคุณภาพต่ำหรือไม่เกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่

25.สปายแวร์ หรือ มัลแวร์

นโยบายโฆษณาต้องไม่มีสปายแวร์ มัลแวร์ หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือหลอกลวง ซึ่งรวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้

26.ภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติ

นโยบายโฆษณาต้องไม่มีเสียงหรือภาพเคลื่อนไหวแบบแฟลชที่เล่นโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่มีการกระทำจากบุคคลใด หรือขยายโฆษณาภายใน Facebook หลังจากที่ใครบางคนคลิกโฆษณานั้น

27.อุปกรณ์การสตรีมที่ไม่ได้รับอนุญาต

นโยบายโฆษณาจะต้องไม่โปรโมทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่ช่วยหรือส่งเสริมการเข้าถึงสื่อดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต

28.ระบบการหลีกเลี่ยง

นโยบายโฆษณาต้องไม่ใช้กลยุทธ์ที่มีวัตถุประสงค์หลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจพิจารณาโฆษณาหรือระบบบังคับใช้ต่างๆ ซึ่งรวมถึงเทคนิคที่พยายามปลอมแปลงเนื้อหาหรือหน้าปลายทางของโฆษณา

29.สินค้าและบริการทางการค้าต้องห้าม

นโยบายโฆษณาจะต้องไม่โปรโมทสินค้าและบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมทที่ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงอยู่บ่อยครั้ง เช่น ไบนารีอ็อบชัน การเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้น หรือสกุลเงินดิจิทัล

30.Sale of Body Parts

Ads must not promote the sale of human body parts or fluids.

หลังจากที่อ่านแล้วหลายๆ คนอาจจะงงและอ่านไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับทำศัพท์ที่ Facebook เขียนและตั้งเป็นกฎกติกาขึ้นมาฉะนั้นนอกจากกฏต่างๆ เหล่านี้แล้วเราก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการซื้อโฆษณาด้วย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะสำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า